چه‌خیال اَست که #دیوانه وشِیدا نَشَویم
بویِ‌مُشکیم،مَحال اَست که #رُسوا نَشَویم

#عِشق مارا پِی کاری به‌جَهان آورده اَست
#اَدَب این‌اَست که‌مَشغولِ تماشانَشَویم👌

#صائب‌تبریزی♡

کافیست جریان داشته باشی ... زنده خواهی بود و زندگی‌بخش ... که ایستاییِ ناامیدانه و امیدکُش، صفت مرداب است