هادی جهانمهر

@Tizafern

الحَقُّ جدیدٌ و طّالتِ الاَیّام و الباطلُ مخذولٌ و نَّصَرَهُ الاَقوام

و ازآن پس تا هفته ها
همانند یک ماه دوم در آسمان خواهد درخشید !
ناگفته نماند که پدیداری نور انفجار آن در زمان حال
بمعنای وقوع آن در ۶۰۰ سال قبل در عصر تِیموری است !
ستاره بیتلجیوس کلاهک برآمده بسیار عظیمی ،
ناشی از فوران جریان پرفشار پلاسما از عمق هسته اش ،
در پهلو ی خود دارد که احتمال میرود بدین ترتیب
انفجار آن از سمت این کلاهک دوبرابر شدیدتر باشد ؛
گویا حتی فُرم بصری منظره انفجار این ابرنواختر ،
بصورت یک هلال ماه که به حلقه کامل مبدل شود ،
۱۴۰۰سال پیش توسط معصومین(ع) تشریح شده است !

Picture

نشانه ظهور :
پدیداری ستاره ای درخشان چون ماه از مشرق
در ماه رمضان ، که دو طرفش خم شود
و سپس (چون حلقه؟) به هم متصل گردد ...

امیرالمومنین
پیشین ، علامه مجلسی
روضه کافی ، شیخ کلینی

ستاره اِبطُ الجوزاء یا بیتِلجیوس (Betelgeuse)
در صحابی شکارچی یا اوریون (Orion) ،
پیرترین ستاره غول سرخ شناخته شده کیهان است
که هرلحظه احتمال مرگ آن درپی انفجاری کیهانی و
تبدیل آن به اَبَرنواَختر یا سوپرنوا (Supernova)
وجوددارد ؛ این ستاره درفاصله ۶۰۰ سال نوری از ما
قراردارد که درصورت انفجار ، نزدیک ترین ابرنواختر
به زمین در تاریخ بشر خواهدبود و ازآن پس تا هفته ها همانند یک ماه دوم در آس

Picture

بر اساس مکاشفه نشانه های ظهور
با احتمال بالا میگم :
در روز جهانی نجوم و صدا !
در حدود ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر به وقت محلی
شهاب سنگی از زاویه شرق جنوبی
در خلیج بنگال سقوط خواهدکرد ...
در آنروز چرخش وضعی کره زمین
به مدت ۶ ساعت متوقف شده و ازآن پس
جهت چرخش سیاره معکوس خواهدشد
آتش انفجار این برخورد تا ۳ یا ۷ روز در آسمان
باقی خواهدماند و از خاورمیانه دیده خواهدشد
در نشانه های ظهور از شهاب سنگ آسمانی
با عنوان " گیسوی سختی آور " یاد میشود