صائب خانزاده

@saebkhanzadeh

برنامه نویس، مقاله نویس، مدرس | فناوری برای بشریت https://skhanzadeh.ir

این حساب کاربری معلق است.

ویک هد حساب هایی را که قوانین و مقررات را نقض می کنند به حالت تعلیق در می آورد.