من در شگفتم از کسی که توانایی توبه و استغفار دارد با این حال مایوس میشود!

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

دو گرسنه هستند که هرگز سیر نمیشوند: جوینده علم و جوینده دنیا

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

برای ادب کردن نفست این بس که از آنچه از دیگری نمیخواهی خود نیز اجتناب کنی.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

بزرگ ترین عیب آن است که آنچه را که در خود توست در دیگران عیب محسوب کنی!

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

کمترین حقی که خداوند بر گردن شما دارد، این است که از نعمت های او برای گناهان کمک نگیرید.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

همانا خداوند سبحان معاش فقرا را در اموال توانگران قرار داده است.
در نتیجه هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر اینکه توانگری به همان مقدار از مال فقیر بهره مند میشود و خداوند متعال آنان را در مورد این ظلم بازخواست خواهد کرد.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

تندخویی نوعی از جنون است؛ زیرا شخص تند خو از کار خود پشیمان میگردد و اگر ندامتی حاصل نکرد، پس جنون او مستحکم است.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

تلخی دنیا،شیرینی آخرت است و شیرینی دنیا،تلخی آخرت.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

برترین اعمال عملی است که نفس اماره ات را با وجود اکراهش به انجام آن وادار کنی.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

اگر انسان برد باری نیستی، خود را به شکیبایی و بردباری وادار کن؛ زیرا اندک است شمارهء مردمی که خود را به قومی شبیه کنند و از افراد آن قوم نشوند.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

با پاداش دادن به نیکوکار ، بدکار را از انجام کار بد باز دار.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

تفاوت زیادی است بین دو عمل: عملی که لذتش میگذرد و نتیجه زشتش میماند؛ وعملی که زحمتش میرود و پاداش نیکویش میماند.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

هنگامی که عقل کامل گشت،سخن کم میشود.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

نادان را نمیبینی مگر تند روی میکند یا کوتاهی.

امام علی علیه السلام
نهج البلاغه
#لفظ_قلم

یافت نشد!

آمارگیر وبلاگ