بعنوان نمونه رئیس دانشگاه علومپزشکی یکی ازاستانهاماهیانه۲۸۹میلیون حقوق دریافت کرده که ازینرقم حدود ۷۲میلیون مربوطبه حق محرومیت ازمطب بوده است.وی بابیان اینکه پرداخت حقوق برمبنای عناوینی صورت میگیردکه توسط هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی بوجودآمده وتصویب شدست،ادامه داد:نظارت دیوان محاسبات برین دانشگاه‌هاواینگونه مصوبات وجودنداردحسابرسی به دانشگاه‌های علومپزشکی نه براساس قانون محاسبات عمومی کشوربلکه برمبنای مصوبات خودهیئتهای امناصورت میپذیرد.شجاعی تصریح کردازآنجاکه مصوبات هیئت امنااعتبارقانونی دارد،بنابراین پرداخت نزدیک به ۳۰۰میلیون حقوق،قانونی تلقی میشود

#فساد_اقتصادی .ازنظراقتصادی زمانیکه درآمدقشرمرفه راسالانه بمیزان بالاترازدرآمدقشرمتوسط جامعه بالاترببریم نتیجش افزایش هرچه بیشترشکاف میان طبقاتمختلف جامعه ست برامثال هنگامیکه پزشکیکه درآمداو100میلیون است درآمدش30%افزایش یابدیعنی 30میلیون افزایش درآمد!اماکارگری که ماهانه4میلیون درآمدداردتاثیرافزایش20%فقط800 هزارتومان است.واینموضوعی استکه سالانه براصنفپزشکی صدق میکندصنفی که بالاترین درآمدهاراداردحتامیزان افزایش درآمدشان ازسایرین بازهم،بیشترست واینموضوع سبب مرفهترشدن اینصنف وفقیرترشدن روزافزون سایراصناف میگرددبراساس نامه وزارتکارمیانگین افزایش کارکنان دولت ف

🔹 #فساد_اقتصادی

♦️ از نظر اقتصادی زمانی که درآمد قشر مرفه را سالانه به میزان بالاتری از درآمد قشر متوسط جامعه بالاتر ببریم نتیجه آن افزایش هر چه بیشتر شکاف میان طبقات مختلف جامعه است برای مثال هنگامی که پزشکی که درآمد او 100 میلیون تومان است درآمدش 30% افزایش یابد یعنی 30 میلیون تومان افزایش درآمد!!! اما کارگری که ماهانه 4 میلیون تومان درآمد دارد تاثیر افزایش 20% فقط 800 هزارتومان است.

♦️واین موضوعی است که سالانه برای صنف پزشکی صدق می کند، صنفی که بالاترین درآمدها را دارد حتی #میزان_افزایش_درآمدشان از سایرین باز هم #بیشتر است واین موضوع سبب #مرفه_

مثل اینکه حذف ارزترجیحی فلان تبعات راداردودرنحوه اجرای آن فلان نواقص وجودداردامّامبناومخرج سخن انقلابی آنستکه این مشکلات ومسائل رامیتوان حل کردو مامیتوانیم وآینده روشن است وبایدکمرهمّت ببندیم تامشکلات راحل کنیم ومسئولین پاکدست رایاری کنیم!این همان ظرافت معنایی استکه درکلام #رهبرحکیم انقلاب وجوددارد!پس بایدنقدهارامطرح کردامابامخرج امیدواری وتفکر#مامیتوانیم واینکه هیچ بن بستی وجودندارد یادمان نروداینروزهاعرصه#جهاد_تبیین بیش ازهروقت دیگری نیازمندفرمانده ورزمنده است!
✍️ نویسنده: #محمدجوادمحمودی
صدای مستضعفان عالم✌️
🆔@adalatkhane

ولی نکته آنجاست که اگرفردانقلابی هم،مبنا ومخرج حرف خودرابر#ناامیدی وعدم کارآمدی#نظام وعدم توانمندی درحل مشکلات وخیانت تمام مسئولین بگذارد، اینجاست که سخن‌اش بادشمن مخرج مشترک پیدامیکندوسخن اوبادشمن قابل جمع میشودواینجادیگرفرقی میان دشمن وانقلابی نمیماند!!!بنابراین اشتراک درصورت کسرهیچ ایرادی ندارد،یعنی بیان ایرادات واختلالات ومشکلات،اتفاقالازم است ورهبری وهرمسئول شایسته‌ای،اصلاچنین کاری رااز مامیخواهندومانعی نداردهمان حرف رادشمن هم بزند؛

نکته طلایی دقیقاهمینجاست!نکته‌ای که#رهبری فرمودندمبنی براینکه مطالبه،مخرج مشترک باسخن دشمن نداشته باشدیک معنای بسیاردقیق وظریف دارد!دشمن میگویدفلان مشکل دردولت وجوددارد،فلان ایرادواختلال درآن نهادوجودداردو امّاعلت وپایه همه اینهارابراین میگذاردکه این نظام نمیتواند،دیگرکارهااصلاح شدنی نیست، دیگرامیدی وجودندارد،اینهاهم کاری ازدست‌شان برنمی‌آید،همه مسئولین خائن ودزدهستند،ایران تبدیل به ویرانه شده وهزاران نتیجه دیگرازهمین قبیل.
دقت کنیدکه آن نقدواختلال که دشمن میگوید،صورت#کسراست وچه بسایک فردانقلابی ومتدیّن هم چنین نقدی داشته باشدواین هیچ ایرادی ندارد
،ولی

در پاسخ به حامد انصاری فر

من به شخصه ازبرنامه های خارجی فقط واتساپوداشتم که حذف کردم ولی انقددوستان اصرارکردن وبخاطریسری امورات علی رغم میل باطنی مجبوربه نصب شدم واقعانمیدونم چیکارکنم?،،،کساییکه ازپیامرسانای خارجی استفاده کردن واقعاکمبودهای پیامرسانایی ایرانی توذوقشون میزنه واین جایگزینی سخته براشون،،من خودم میگم اینکه مااین جایگزینی روانجام بدیم خودش یه خون دل دخوردن برانظاموانقلابه?

واقعا نمیخواین حمایتی بکنید?
آقایی که لایک میکنی فالو هم بکن
جنابی که باز ویکیت میکنم فالو کن?
یاد بگیرید

یکی از مشاغلی که عزیزان نگرانند با اجرای #طرح_صیانت بهش لطمه بخوره اینه
چرا می‌خواین نون مردمو آجر کنین ؟?

شرکت های IT ورشکسته ومهندسین بیکارشده به دلیل مسدودسازی های عمومی...
شماره چندتاشون رومیخواین؟
به هرجایی هم که فکرکنید نامه نگاری کردند تا دسترسی هاشون رو به دلیل نیازکاری که دارند محدود نکنند ولی متأسفانه به نام طرح صیانت فله ای عمل میشه...

در پاسخ به masoumi

اونطوری که من امتحان کردم برای نوشتن اسم فارسی باید هم بخش نام و هم نام خانوادگی رو پر کنید تا گزینه ثبت تغییرات فعال بشه ، اگر اسم دو بخشی میخواین بذارید ، بخش دوم رو بذارید نام خانوادگی تا اسم فارسی رو ثبت کنه

در پاسخ به داور احمدشعار

یکی از نکات منفی فرزندکم ،تنهاشدن زودهنگام والدین هست واینکه مسئولیت والدین درکهنسالی به دوش یک نفرقرارمیگیره.
برای همه کسانیکه ازخداوند فرزند سالم وصالح میخوان دعاکنید?

در پاسخ به میم حاء | Kurd

کجای اسلام گفته نقد کردن اشکال داره که از صفات منافق میدونید؟
نمی‌فهمم چرا ملتو اینقدر میارید پایین؟!
کلی آدم تلاش کردن که بگن مشروعیت حکومت از اسلامه نه مردم، اما امام و آقا محکم وایسادن پای کار و میگن مردم به حکومت مشروعیت می‌بخشن.
اینقدر مردم رو نادیده نگیرید
بذارید خودشون برا خودشون تصمیم بگیرن ولو غلط
چرا همه‌ش میخواین مردمو سوق بدین؟!
کاندیدتون رای اورد، خرتون از پل گذشت؛ دیگه مردم رو به کتفتون گرفتین؟

اینڪہ‌درجامعہ‌مدام‌بگوییم‌او‌بی‌حجاب است‌واین‌باحجاب‌است‌یا‌اصلاح‌طلب‌
و اصولگراست‌پس‌چہ‌ڪسـی‌میماند؟

اینھاهمہ‌‌مردم‌ما‌هستند...!

در پاسخ به رسانه جوان

متاسفانه اصلا حرفش بین اقشار مردم جامعه نیست وافرادانقلابی صاحب نام باید حمایت کنند حداقل خودشون تواین شبکه فعالیت کنندخیلی ازمسئولین ....قابل گفتن نیست

یافت نشد!

آمارگیر وبلاگ