تقویم فارسی به سرعت در حال توسعه می باشد توسط تیم پای ابر

:بسیار ممنونیم از توسعه دهنده گرامی
https://gap.im/mmdbalkhi

چه بخش هایی دوست دارید به تقویم اضافه گردد؟ می توانید در گروه توسعه دهندگان آن را بیان نمایید و در صورتی که قصد اضافه شدن آن را دارید آن را در

بالونت پای ابر ثبت کنید:

https://balo.me/pyabr

{#id:3#} {#id:49#} #operting_system {#id:49#} #python #pyabr #سیستم_عامل #پای_ابر {#id:40#}

یافت نشد!

آمارگیر وبلاگ