𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮
کاراکتر ویک هد در یونی کد 😂
U+1316E

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.