𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮𓅮
کاراکتر ویک هد در یونی کد 😂
U+1316E

😂😂😂

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.