𝕀 𝕤𝕒𝕔𝕣𝕚𝕗𝕚𝕔𝕖𝕕 𝕞𝕪 𝕝𝕚𝕗𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕞𝕪 𝕝𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕊𝕖𝕪𝕖𝕕 𝔸𝕝𝕚
جانم فدای رهبرم سید علی 😌🌹

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.