𝙧𝙪𝙨𝙩 𝙞𝙨 𝙖 𝘿𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧𝙤𝙪𝙨 𝙂𝙖𝙢𝙚!
اعتماد یه بازی ِخطرناکه!

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.