این دو تا دختر خانم امشب مهمانِ حضرت آقا بودن و ازش عیدی گرفتن
عروسکارو😄😄 😂😂
الهی فدات بشم سیدعلی جان😄❤️❤️❤️

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.