مقایسه جالب کاربر عرب
اسلام عرب‌های وهابی و اسلام شیعیان ایران که وهابی‌ها به کنایه آن را رافضی می‌نامند

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.