به عنوان کسی که در طول روز نه کسی پیامش میده نه زنگ میزنه خیلی گوشیمو چک میکنم!!!🥲

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.