مدیریت دانلود پرسپولیس با موفقیت در پای ابر تست گردید و باید بخشی هایی
از آن برای پای ابر بومی گردد

@pyabr

فقط افرادی که توسط @pyabr در این ویکی ذکر شده است می‌توانند پاسخ دهند

بدون پاسخ!

آمارگیر وبلاگ