وسط بازی این تبلیغه اومد😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.