Logo
هادی جهانمهر @Tizafern
بر اساس مکاشفه نشانه های ظهور
با احتمال بالا میگم :
در روز جهانی نجوم و صدا !
در حدود ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر به وقت محلی
شهاب سنگی از زاویه شرق جنوبی
در خلیج بنگال سقوط خواهدکرد ...
در آنروز چرخش وضعی کره زمین
به مدت ۶ ساعت متوقف شده و ازآن پس
جهت چرخش سیاره معکوس خواهدشد
آتش انفجار این برخورد تا ۳ یا ۷ روز در آسمان
باقی خواهدماند و از خاورمیانه دیده خواهدشد
در نشانه های ظهور از شهاب سنگ آسمانی
با عنوان " گیسوی سختی آور " یاد میشود
Jangjo @Jangjo
استاد چه روزی؟
چندم ؟
بعدشم این چه چیزی اگر مطمئن نیستید پخش نکنید 🙂
در پاسخ به هادی جهانمهر

0

باز ویکی

1

دیدگاه

0

پسند

فقط حساب‌های ذکر شده امکان پاسخ‌گویی را دارند.