دستا بالا
بالا بالا😍😍😍🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🌹🌹🌹🌹🌹🌹😎😎😎😎😎🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳✌️✌️✌️✌️✌️✌️🥳🥳🥳🥳🥳🥳🌹🌹🌹🌹🌹🥳🥳🥳🥳🥳🥳

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.