✍🏻 شاعر میفرماید

توپ تانک خاک انداز
فشار بخور برانداز😂😂😂❤️❤️❤️

برد تیم ملی مبارک❤️

🇮🇷 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#جام_جهانی
#فوتبال

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.