🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

شیر مادر حلالتان باشد
کارتان خوب نه، که عالی بود

برد دو-صفر ما چه شرین است✌️
علّتش هم #سرود_ملی بود

✍️ #شهاب‌الدین

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.