یکی بهم گفت که
پدر بزرگش همیشه می‌گفته بهش
نذار اونی که دوسش داری
ازت فاصله بگیره و باهات حرف نزنه
حرف نزدن آدما رو از هم دور می‌کنه!
می‌گفت هر وقت مامان بزرگت
باهام قهر می‌کرد
در ظرف خیارشور رو سفت می‌کردم
که مامان بزرگت نتونه بازش کنه
و مجبور بشه باهاش حرف بزنه🥲

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.