‏من نصف دیر کردنام سر قرار برا اینه که وسط حاضر شدن یا دارم میرقصم یا اهنگ انتخاب میکنم😬🤭

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.