‏دهه ‎هشتادیایی که تا چند سال پیش براشون جوک می‌ساختیم،
صبورترین نسل از آب در اومدن...!
اونا شاهد قتل هم نسل‌هاشون به دست پدراشون بودن؛

اونا مجازی تحصیل کردند در حالی که یه کنکور واقعی تو راه بود؛
با این حال برای رویاهاشون جنگیدن!
من عجیب به این نسل امیدوارم✌💕

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.