سازمان حمایت از حقوق حیوانات اقدامات انجام شده‌ی اخیر در فلسطین اشغالی را محکوم کرد. ?

فقط افرادی که توسط @mahdiabasi13811381 در این ویکی ذکر شده است می‌توانند پاسخ دهند

بدون پاسخ!