🤩🤩🤩🤩💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💛💛💛💛🧡🧡🧡🧡💜💜💜💜💜💜
تبریک به ملت بزرگ ایران
چاره ای نیست باید جلوی ایران زانو بزنید

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.