اینم فعلا پست آخر ب احترام و افتخار مردم عزیزمون🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.