چرا تو پیوی من پشه پر نمیزنه🥲😂

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.