پای ابر @pyabr
از اسمش پیدا نیست؟😏
پایتون
در پاسخ به محمدحسین مستقیمی

0

باز ویکی

1

دیدگاه

4

پسند

فقط حساب‌های ذکر شده امکان پاسخ‌گویی را دارند.